Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzikou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údaů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“ )

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím – Work and Road Safety Corporation s.r.o. Kolbenova 610/26, 19 000 Praha a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zprcováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícho o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány na dou neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatickým způsobem

Mechanismus cookies není využíván k získání jakýchkoliv informací identifikujících uživatele našich webovch stránek ani sledování jejich aktivnosti v síti. Soubory cookies používané na našich webových stránkách neuchovávají žádné osobní údaje uživatelů. Soubory cookies jsou využívány k:

  • přizpůsobení obsahu stránek preferencím uživatele a optimalizaci používání internetových stránek,

  • především tyto soubory umožňují rozeznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit internetovou stránku, přizpůsobenou jeho individuálním požadavkům,

  • zpracování statistik, které napomáhají rozpoznat, jakým způsobem Uživatelé webových stránek využívají internetové stránky , což umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu,

  • zachování relace Uživatele webových stránek (po přihlášení), díky kterému se nemusí Uživatel na každé podstraně webu opětovně přihlašovat a vypisovat jméno a heslo..

Po udělení souhlasu můžete prostřednictvím elektronické pošty dostávat newsletter, obsahující informace o speciálních akcích, slevách a novinkách v nabídce obchodu Alkozona.cz. Kdykoliv se můžete ze zasílání newsletteru odhlásit kliknutím na odkaz v mailové informaci.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního životakupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Požádá-li kupující o informaci o zprcování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.