OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Work and Road Safety Corporation s.r.o. se sídlem Kolbenova 610/26, 19000 Praha zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze oddíl C, vložka 265455

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.alkozona.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o ,  Kolbenova 610/26, 19000 Praha

IČO: 05562686

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva  kupní, smlouva o dílo, případně  jiné  smlouvy,  pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Kupující –podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku).

 

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách


Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. . Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v době uzavření smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám.

Osobní údaje

Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi, a to s výjimkou poskytnutí nezbytně nutných údajů dopravci pro realizaci dopravy zboží. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Zákazník má možnost kdykoliv odvolat zpracovávání svých osobních údajů, má také právo přístupu k nim a jejich změny.

Ověřeno Zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní  službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2-3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

V případě, že budete mít s odesláním formuláře problémy, nebo si nebudete s jeho odesláním vědět rady, kontaktujte naši bezplatnou  infolinku 77 44 11 547 (v pracovní dny 10 – 18 hod.).

 

Platební podmínky

Platební podmínka - základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

 Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.alkozona.cz (včetně akčního zboží) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb, které může zákazník internetového obchodu využít:

   Platba v hotovosti - při převzetí zboží.

   Platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Fio Banky 2001106770/2010 (CZ8220100000002001106770 / FIOBCZPPXXX). Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

   Internetové bankovnictví -(rychlé online platby) - po výběru banky, u které má kupující veden svůj běžný účet, dojde k přesměrování na přihlašovací stránku internetového bankovnictví. Po přihlášení se zde zobrazí předvyplněný příkaz k úhradě, který je potřeba zkontrolovat a potvrdit. Platba proběhne během několika minut, zboží je bez čekání expedováno. Služba je zprostředkována platební bránou PayU.

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.  
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

   Platba platebními kartami - VISA, Maestro, MasterCard - využíváme 3D-Secure řešení.

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít Opakovanou platbu kartou. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně eshop zobrazí výsledek platby.
 

Storno objednávky ze strany kupujícího –  kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Tento požadavek musí zákazník vznést prostřednictvím infolinky 77 44 11 547 nebo e-mailem na info@alkozona.cz


 

 

Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení doporučujeme provést nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. V dopise zároveň zvolte formu zaslání příslušné vrácené částky (na účet, poštovní poukázkou). V případě dodání vadného zboží jej doporučujeme reklamovat s tím, že lhůta 14 dnů na odstoupení od smlouvy začne běžet od dodání zboží po reklamaci.

 

Pokyny pro odstoupení od smlouvy:

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

-Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
- zboží bude vráceno pokud možno v původním nepoškozeném obalu (neroztrhaný, nepopsaný, atd.), obal může být pro potřeby vyzkoušení zboží otevřen
- zboží musí být nepoškozeno, bez známek užívání nebo opotřebení (roztržení, znečištění, poškrábání apod.)
- zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu, atd.)
- zboží musí být zasláno s dokladem o koupi či jinak prokázána skutečnost vzniku kupní smlouvy

   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   zboží doručte zpět na vlastní náklady na sklad Work and Road Safety Corporation s.r.o, Kolbenova 610/26, 19000 Praha, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy

   zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

    Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

Při nesplnění podmínek pro vrácení zboží, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za vzniklé snížení hodnoty zboží.
V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

Práva z vadného plnění a záruka

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 

Záruční podmínky a lhůty

Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba, která počíná běžet ode dne převzetí výrobku, se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba znovu v okamžiku převzetí věci, resp. věci s novou součástkou.

- reklamaci týkající se viditelné závady výrobku musí kupující nikoli spotřebitel uplatnit neprodleně, nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží.
- zboží doporučujeme zaslat k reklamačnímu řízení nejlépe v původním obalu (zasláním v původním obalu zamezíte poškození při přepravě) nebo v jiném vhodném obalovém materiálu dostatečně chránícím zboží.
- reklamaci závady výrobku vyřídí společnost Work and Road Safety Corporation s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace,
- nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky.
- prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

 

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- údržbu či opravu související s běžným opotřebením, či mechanickým vnějším poškozením
- škodu způsobenou nesprávným používáním zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
- poškození vzniklé nevhodným či nesprávným užíváním výrobku
- vady způsobené náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
- vady výrobku způsobené zacházením v rozporu s návodem k použití
- vady vzniklé běžným opotřebením

 

Reklamace

Jestliže není výrobek funkční i přesto, že jste se řídili návodem k použití, přijměte, prosím, naši omluvu. Výrobek v tom případě můžete samozřejmě reklamovat. Výrobek nejlépe v originálním obalu doručte na adresu:

 

Work and Road Safety Corporation s.r.o, Kolbenova 610/26, 19000 Praha

 

Pokud zboží zasíláte, musí být zboží zasláno pouze jako obyčejný balík, doporučujeme jej připojistit. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Prosíme, dodržujte ve vlastním zájmu tento postup. Pokud např. zapomenete napsat správnou adresu, může být ohroženo bezchybné doručení opraveného nebo nového výrobku do Vašich rukou.

Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, má kupující právo objednat si opravu servisního technika, je však povinen uhradit náklady s tím spojené, na které bude předem upozorněn.

 

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu nebo pokud se vyskytne různá vada, jež brání řádnému užívání věci, počtvrté.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající (pokud by se ovšem ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že jde z jeho strany o zneužití práv).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.12.2016.